Behavioral finance V. Prospect theory

21/12/2022

Prospektová teória (orig. Prospect theory)

Najcitovanejší článok, aký sa kedy objavil v prestížnom akademickom žurnáli o ekonomike Econometrica, bol napísaný dvoma psychológmi Kahnemanom a Tverskym v roku 1979 a nesie názov "Prospektová teória: Analýza rozhodovania v podmienkach rizika" (Prospect theory: An analysis of decision under risk). Prezentovali kritiku teórie očakávanej užitočnosti ako deskriptívneho modelu pre rozhodovanie v podmienkach rizika a vyvinuli alternatívny model, ktorý nazvali prospect theory. Kahneman a Tversky objavili empirickým pozorovaním, že ľudia podhodnocujú výstupy, ktoré sú menej pravdepodobné v porovnaní s výstupmi, ktoré nastanú s určitosťou. Taktiež ľudia všeobecne odmietajú doplňujúce súčasti všetkých možností, o ktorých uvažujú.


V prospect theory je hodnota pripisovaná ziskom a stratám namiesto celkového majetku a pravdepodobnosti sú nahradené váhami rozhodnutí. Funkcia hodnoty je definovaná odchýlkami od referenčného bodu a štandardne je konkávna pre zisky - naznačuje averziu voči riziku a najčastejšie konvexná pre straty - kvôli vyhľadávaniu rizika. Vo všeobecnosti je strmšia pri stratách ako pri ziskoch, dôvodom je averzia voči strate. Priebeh funkcie hodnoty je znázornený na obrázku 1. Váhy rozhodnutí sú všeobecne nižšie ako pravdepodobnosti, až na oblasť nízkych pravdepodobností a sú znázornené na obrázku 2.

Montier (2002) opisuje prospect theory nasledovne:

"Prospect theory pravdepodobne urobila viac, než akákoľvek iná teória, aby vniesla do srdca ekonomickej analýzy psychológiu. Mnoho ekonómov stále siaha po paradigme očakávanej užitočnosti pri riešení problémov, avšak prospect theory si získala v posledných rokoch oveľa väčší priestor. Jednoznačne obsadzuje v poradí druhé miesto pri výskumoch ekonómov, ktorých práce sú súčasťou hlavného prúdu súčasnej ekonómie. Okrem psychológie má prospect theory aj kvalitný matematický základ, čo ju robí pre ekonómov pohodlnou a zaujímavou na hranie. Podstatný rozdiel medzi teóriou očakávanej užitočnosti a prospect theory je, že teória očakávanej užitočnosti sa zameriava na to, aké by rozhodnutia v podmienkach neistoty mali byť (normatívny prístup) a prospect theory sa zameriava na to, aké sú rozhodnutia v skutočnosti (popisný prístup). Kahneman a Tversky vytvorili túto teóriu, aby dokázali definovať množstvo priestupkov a odchýlok od klasickej racionality, ktoré odhalili v ich empirickej práci. Prospect theory prináša viac než len alternatívu k teórii očakávanej užitočnosti."

Pre oblasť financií a investovania je zaujímavá Cornellova (1999) stručná definícia:

"V skratke, prospect theory predpokladá, že funkcie užitočnosti investorov sú viac závislé na zmenách v hodnote ich portfólií ako na zmene celkovej hodnoty portfólií. Inými slovami, užitočnosť je založená na výnosoch, nie na hodnote majetku."

V prehľade Barberisa a Thalera (2003) sa píše o prospect theory ako o najsľubnejšej pre finančné aplikácie spomedzi všetkých teórií argumentujúcich proti teórii očakávanej užitočnosti. Jej silnou stránkou sú najúspešnejšie experimentálne výsledky, čo v podstate ani nie je prekvapujúce. Väčšina opozitných teórií k očakávanej užitočnosti sa dá nazvať kvázi-normatívnymi, čo znamená, že sa snažia zachytiť nejaký typ anomálií na základe experimentálnej evidencie pomocou ľahkého oslabovania Von Neumann - Morgensternovej axiómy. Náročnosť týchto modelov a teórií spočíva v tom, že sa snažia dosiahnuť dva ciele - normatívny a deskriptívny. V konečnom dôsledku sú však neuspokojujúce pre oba ciele. V porovnaní s nimi prospect theory nemá záujem byť normatívnou teóriou. Chce zachytiť ľudské stanoviská k riziku a hazardu tak dobre, ako sa len dá. Tversky a Kahneman presvedčivo dokazujú, že normatívne prístupy sú odsúdené k zlyhaniu, pretože ľudia bežne robia rozhodnutia, ktoré jednoducho porušujú prevahu alebo nemennosť teoretických poznatkov.

Prospect theory je aj v súčasnosti pevným základom a východiskovým bodom pre mnoho alternatívnych behaviorálno-finančných teórií, prípadne tvorí ich súčasť. Pre akéhokoľvek experta z oblasti finančnej teórie i praxe predstavuje prospect theory jeden z hlavných pilierov, resp. pre niektorých priam základný kameň behaviorálnych financií. 

    Zdroje:
  1. BARBERIS, N. - THALER, R. 2003. A survey of behavioral finance. In: Handbook of the Economics of Finance, 1 (1), 2003. ISSN 0169-7218, s. 1051 -1121.
  2. CORNELL, B. 1999. The equity risk Premium: The long-run future of the stock market. New York: John Wiley & Sons, 1999. 240 s. ISBN: 978-0-471-32735-6.
  3. KAHNEMAN, D. - TVERSKY, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. In: Econometrica, Volume 47, Issue 2, March 1979, 263 - 292.
  4. MONTIER, J. 2002. Behavioural finance: Insights into irrational minds and markets. West Sussex: John Wiley & Sons, 2002. 212 s. ISBN: 0470844876.
  5. https://prospect-theory.behaviouralfinance.net
  6. https://hassler-j.iies.su.se/COURSES/NewPrefs/Papers/KahnemanTversky%20Ec%2079.pdf
  • Obrázok 1 a 2: KAHNEMAN, D. - TVERSKY, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk.