Behaviorálne financie II. Prekážky behaviorálnych financií

05.10.2021

Behaviorálne financie majú výrazný vplyv na praktickú stránku podnikových financií. Tradičný prístup k podnikovým financiám, vyvinutý manažmentom orientovaným na hodnotu, je založený na troch konceptoch:

1) Racionálne správanie

2) Model oceňovania kapitálových aktív

3) Efektívnosť trhov

Zástancovia behaviorálnych financií tvrdia, že psychologické vplyvy narúšajú všetky tri komponenty tejto tradičnej paradigmy. Psychologické fenomény podľa nich predchádzajú tomu, aby sa subjekty rozhodovali racionálne, aby rizikové prémie cenných papierov boli plne determinované beta koeficientmi, a aby trhové ceny boli spravidla na úrovni fundamentálnych hodnôt.

Z pohľadu behaviorálnych financií existujú dve kľúčové prekážky procesu maximalizácie trhovej hodnoty podniku. Z hľadiska podniku môžu byť tieto prekážky interné alebo externé.

Prvou prekážkou sú tzv. behaviorálne náklady. Sú to náklady, alebo inak povedané straty na hodnote, spájané s chybami, ktoré robia manažéri kvôli kognitívnym nedokonalostiam a emočným vplyvom.

Druhou prekážkou sú behaviorálne chyby analytikov a investorov. Prvú prekážku by sme mohli opísať aj ako chybné správanie subjektov a druhú ako chybné správanie trhov, resp. subjektov pôsobiacich na trhu.

Zdroje:
Text: SHEFRIN, H. 2001. Behavioral corporate finance.
Obrázok: vlastné spracovanie podľa https://behaviouralfinance.net/; SHEFRIN, H. 2001. Behavioral corporate finance; CÁR, T. 2006. Psychológia investovania. Behaviorálne financie. Technická analýza; https://behaviouralfinance.net/