Váš úspech je pre nás motiváciou 

Vaša spokojnosť je naším cieľom

Naša odbornosť zahŕňa bohaté a neustále sa nabaľujúce skúsenosti primárne z oblasti financií, v ktorých pôsobíme už viac než 12 rokov. Zameriavame sa na plánovanie, rozpočty a predikcie - budgeting & forecasting, analýzy, kontroling, zefektívňovanie finančných procesov a tvorbu finančných modelov.

Našou snahou je poskytnúť služby finančného manažmentu a kontrolingu úrovňou a rozsahom ako u veľkých spoločností a korporácií za primeranú cenu tak, aby mali aj menšie firmy možnosť a záujem o zvýšenie kvality ich finančného riadenia a finančno-ekonomických procesov. Chceme, aby majitelia a manažéri malých a stredných podnikov mali k dispozícii presné a včasné informácie potrebné k správnemu rozhodovaniu a vedeli svoje finančné rozhodnutia flexibilne konzultovať. 

Máme znalosti v riadení multi-projektových portfólií a v projektovom manažmente, manažmente zmien v projektoch a finančnom riadení projektov. Participovali sme na správe portfólia veľkosti 50+ projektov, kde sme zastrešovali finančný kontroling, riadenie finančných zmien a re-alokáciu finančných prostriedkov s cieľom maximalizácie efektívnosti finančných zdrojov.

Venujeme sa výskumu a vývoju ekonomických vied v praktickej i akademickej rovine a tiež v tejto oblasti publikujeme. Zaoberáme sa predovšetkým finančno-ekonomickou analýzou podnikov, konštrukciou rozličných ukazovateľov a zaujímame sa o oblasť behaviorálnych financií. Príspevky k týmto témam pravidelne publikujeme na našom webe v časti "Blog" a na Linkedin profile, ktorý nájdete v sekcii "Kontakt".