Behaviorálne financie III. Oblasti skúmania behaviorálnych financií

06.10.2021

Richard Thaler a Nicholas Barberis vysvetľujú behaviorálne financie nasledovne: Behaviorálne financie argumentujú, že niektoré finančné fenomény môžu byť pochopené využitím modelov, kde väčšina subjektov nie je plne racionálnych. Táto oblasť má dva hlavné bloky:

1) limity arbitráže, ktoré dokazujú, že môže byť náročné pre racionálnych obchodníkov upraviť odchýlky spôsobené menej racionálnymi obchodníkmi;

2) psychológiu, ktorá katalogizuje druhy odchýlok od dokonalej racionality, ktorú by sme bežne očakávali.

Po prediskutovaní týchto dvoch tém vzniká niekoľko možností aplikácie behaviorálnych financií - na finančné trhy, na oblasť priemerných výnosov, na individuálne správanie investorov a obchodníkov, a v neposlednom rade na podnikové financie.

Zjednodušene možno uviesť nasledovné dva hlavné body záujmu behaviorálnych financií:

1) správanie subjektov, účastníkov trhu, obchodníkov s akciami, finančných manažérov, investorov (v určitých prípadoch môžeme považovať za subjekt aj samotný podnik), sem zaraďujeme rozhodovanie a s ním súvisiace chyby v rozhodovaní, odchýlky od racionálneho správania, subjektívne hodnoty a vlastnosti, postoje a názory, vnímanie finančných vzťahov a iné;

2) správanie trhov - myslíme konkrétne finančné trhy, čiastkové aj agregované, tu sa sústredíme na efektívnosť finančných trhov, vývoj z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, odhaľovanie skrytých príležitostí a zdôvodňovanie anomálií, návratnosť investícií, výšku príjmov a ďalšie.

Prehľad vybraných tematických okruhov a predmetov skúmania behaviorálnych financií je uvedený v tabuľke nižšie, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte pdf alebo xlsx. Na obrázku je len pár tém pre ukážku.

Zdroje:
Text: THALER a BARBERIS (2001); 
CÁR, T.: Psychológia investovania. Behaviorálne financie. Technická analýza (2006); VLACHYNSKÝ, K.: Finančné rozhodovanie a behaviorálne financie (2009)
Tabuľka: v
lastné spracovanie podľa: https://behaviouralfinance.net/ a https://www.absolute astronomy.com/topics/Behavioral_finance