Financie a účtovníctvo - aký je v tom rozdiel?

28.03.2023

Mnohí používajú pojmy financie a účtovníctvo ako zameniteľné, avšak obsahovo, rozsahom a najmä zameraním ide o dve rozdielne podnikové funkcie resp. oblasti, ktoré sú samozrejme úzko prepojené. Čo sa týka manažérov spoločností, je vhodné aby ovládali problematiku a mali praktické znalosti oboch disciplín.

Financie a účtovníctvo fungujú na rôznych úrovniach spektra správy podnikového majetku a záväzkov. Účtovníctvo poskytuje prehľad o finančnej situácii organizácie pomocou minulých a súčasných transakčných údajov, spracovaním vstupov vytvára informácie v podniku a pripravuje podklady pre správy a reporty. Financie sú vo svojej podstate orientované prevažne na rozhodovanie a vplyv finančných aktivít na budúci vývoj podniku. Rozdiel teda zjednodušene môžeme vnímať ako hierarchickú záležitosť. Účtovníctvo zodpovedá za zber údajov a financie vykonávajú rozhodovanie na ich základe.

Financie označujú spôsoby, akými osoba alebo organizácia vytvára a používa finančné zdroje a ako o nich rozhoduje. Inými slovami ide o to, ako podnik spravuje svoje peniaze. Obvykle sem radíme činnosti ako financovanie podniku, investovanie, alokáciu zdrojov na konkrétne aktivity, finančný reporting a kontroling, rozpočtovanie a prognózovanie a taktiež ohodnotenie podniku (angl. budgeting a forecasting, business valuation). 

Odborné alebo prinajmenšom intuitívne porozumenie financiám je nevyhnutnou súčasťou schopností a vedomostí každého dobrého lídra. Rozumieť plánovaniu, tvorbe hodnoty a jej meraniu môže viesť k inteligentnému a efektívnemu rozhodovaniu vo firme a tiež k profesionálnemu pokroku a zlepšeniu komunikácie so všetkými zainteresovanými stranami ako v podniku tak aj mimo neho.

Medzi zručnosti z oblasti financií, ktoré by mal ovládať každý výkonný manažér patria:

 • Porozumenie účtovným výkazom: Účtovné výkazy sú základným zdrojom údajov o finančnej situácii podniku. Je nevyhnutné ich vedieť čítať a interpretovať. Ide o výsledovku resp. výkaz ziskov a strát, súvahu a výkaz peňažných tokov (angl. income statement, balance sheet, cash flow statement).
 • Analýza finančných ukazovateľov: Ukazovatele sú sadou nástrojov na maximálne zužitkovanie údajov z finančných výkazov a účtovníctva. Základné finančné ukazovatele nám poskytujú detailný prehľad o likvidite, zadlženosti, aktivite a rentabilite. Spoločnosť môžeme za pomoci finančných ukazovateľov riadiť a samotné ukazovatele resp. ich konkrétne hodnoty môžu predstavovať aj parciálne ciele, ktoré chce spoločnosť a jej manažment dosiahnuť.
 • Cash flow manažment: Známe príslovie "hotovosť je kráľ" (angl. cash is king) poukazuje na snahu manažérov maximalizovať disponibilné peňažné prostriedky firmy a následne ich čo najefektívnejšiu alokáciu.
 • Plánovanie a prognózovanie: Vzhľadom na orientáciu financií do budúcnosti je kľúčom k úspechu precízne plánovanie a prognózovanie vývoja podnikateľskej činnosti. 
 • Orientácia vo finančnom prostredí daného odvetvia: Pre úspešný konkurenčný boj či udržanie pozície na trhu je potrebné poznať finančnú situáciu v odvetví a mať prehľad o finančnej pozícii a hodnotách ukazovateľov najbližších konkurentov. 

Účtovníctvo zastrešuje procesy podávania správ a oznamovania finančných informácií o podniku, oddelení či jednotlivcovi. Namiesto strategických finančných rozhodnutí zachytáva presný prehľad finančnej situácie zúčastnenej strany v konkrétnom časovom bode a tak vytvára a pripravuje informácie, na ktorých sú finančné aktivity vo všeobecnosti založené.

Typické činnosti súvisiace s účtovníctvom zahŕňajú zaznamenávanie transakcií, evidenciu údajov, zhromažďovanie finančných informácií, zostavovanie správ a analytických podkladov a sumarizáciu výkonnosti v podobe finančných výkazov - súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov. Toto všetko sa používa a prispieva k pochopeniu pozície organizácie v danom čase a pomáha financiám správne sa rozhodovať.

Funkcie účtovníctva:

 • registračná resp. dokumentačná - presná evidencia účtovných transakcií v priebehu roka v peňažnom i nepeňažnom vyjadrení
 • informačná - poskytuje informácie pre podnik aj externých záujemcov
 • kontrolná - metodickými prostriedkami a pokynmi zabezpečená v samotnom systéme účtovníctva, nevyhnutná aj pre súlad so zákonom
 • ekonomická - zaisťuje samotné vykonanie niektorých finančných rozhodnutí (presun finančných prostriedkov, komunikácia s inými organizáciami a pod.)

Účtovníctvo sa často delí na dva segmenty: manažérske účtovníctvo a finančné účtovníctvo. Manažérske účtovníctvo sa zameriava na interné účtovné procesy a generuje správy, na ktoré odkazuje manažment. Nemá právne záväzný obsah a formu. Slúži pre interné potreby vedenia podniku a môže obsahovať rôzne korekcie a doplňujúce údaje či vysvetlenia. Finančné účtovníctvo sa zameriava na agregáciu informácií do finančných výkazov pre interné aj externé použitie. Má presne stanovený obsah a formu, zväčša upravenú zákonmi, vyhláškami a usmerneniami. Slúži aj pre korektný výpočet dane z príjmov, skladá sa z bežných účtovných zápisov vytváraných v priebehu účtovného obdobia a účtovných výkazov zostavovaných v prípade potreby priebežne, no najmä na konci účtovného obdobia.

Medzi ďalšie významné odlišnosti účtovníctva a financií môžeme zaradiť nasledovné:

 • Meranie finančnej výkonnosti: Akruálny princíp podvojného účtovníctva resp. zaznamenávanie transakcií podľa obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia sa nestotožňuje s prístupom financií, pre ktoré je dôležitejšie, kedy nastáva reálny pohyb peňazí.
 • Stanovenie hodnoty: V účtovníctve je častokrát použitý konzervativizmus, pričom hodnota majetku je projektovaná ako potenciálne nižšia a záväzky vyššie, s ohľadom na rôzne riziká. Financie sú schopné prostredníctvom finančnej analýzy priradiť hodnotu napríklad budúcim peňažným tokom, rozpracovaným projektom v počiatočnom štádiu a pod.
 • Rozdielna odbornosť: Účtovníci a finanční analytici disponujú rozdielnymi vedomosťami, zručnosťami a v neposlednom rade skúsenosťami. Je to zrejmé už pri samotnom štúdiu, kde sa stretávame s odlišným zameraním ako napr. účtovníctvo a audítorstvo verzus financie, bankovníctvo a investovanie. Rovnako je to aj so špecializáciami - tak ako môže byť účtovník expertom na daňovú oblasť alebo ľudské zdroje, aj finančný analytik sa môže zaoberať výhradne dátovou analýzou, alebo ohodnocovaním podnikov či vytváraním rozpočtov, kalkulácií a plánov.